Learning the Georgian alphabet: letter მ

ეorაns წა tჰეიr წountry Sაrtvელo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეაns (ქართველები) იn tჰეიr own აnuე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nამეs ლიქე გეorგია/გეorგიეn მაy ჰაvე soმეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე popuლაrიty oჶ St. გეorგე ამonგ გეorგიაns. Or მაyბე not. Tჰე prედoმიnაntლy Sლაvიწ nამე გruzიჯ (აnდ sიმილაr) წoმეs ჶroმ tჰე Russიაn worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიალლy stილლ აrე, to მost pეopლე. Tჰიs იs ა sეrიous proბლემ, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your მიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr ლაnდ Sაrtvელo (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßეn აrtvელი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე Nამეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuელლ მიt დეr Popuლაrიtät დეs ჰეილიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr ლänდეrnამე გruzიჯ (unდ äჰnლიწჰ) იn დეn მეიstეn sლაwიsწჰეn Sprაწხეn stამმt აus დემ russიsწჰეn Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn woლლეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიელლ nაწხ wიე vor Tეილ დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn მეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბლემ, wეswეგეn მაn დიე გებიეtე მეიდეn soლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnმიnიstეrიuმ დაzu zu sაგეn ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იეnuჯეჯo Srtvელo (საქართველო). Sმი sები rეčეჯo ქrtvელი (ქართველები) v svoჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმეnა ქot გეorგი/გეorგიეn so მoგočე povეzაnა s popuლაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. მoგočე pა tuდი nე. იმე გruzიჯ (იn poდoბno), ქი sე uporაბლჯა v vეčიnი sლovაnsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იმეnა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დელ tე დržაvე, po მnეnჯu vეčიnე ლჯuდი. გrე zა rეsეn proბლემ, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočლჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tემ მეnი ლაstno მიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

g


2 responses to “Learning the Georgian alphabet: letter მ

%d bloggers like this: