Learning the Georgian alphabet: letter ნ

ეors წა tჰეიr წoutry Sაrtvელo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეs (ქართველები) ი tჰეიr ow uე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგნ ნამეs ლიქე გეorგია/გეorგიენ მაy ჰაvე soმეtჰინგ to დo wიtჰ tჰე popuლაrიty oჶ St. გეorგე ამoნგ გეorგიანs. Or მაyბე ნot. Tჰე prედoმინანtლy Sლაvიწ ნამე გruzიჯ (ანდ sიმილაr) წoმეs ჶroმ tჰე Russიან worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ Soutჰ Ossეtია დo ნot wანt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიალლy stილლ აrე, to მost pეopლე. Tჰიs იs ა sეrიous proბლემ, so დoნ’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your მინიstry oჶ ჶorეიგნ აჶჶაიrs ჰაs to sაy oნ tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr ნენნენ იჰr ლანდ Sაrtvელo (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßენ აrtvელი (ქართველები) ინ იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე ნამენ wიე გეorგია/გეorგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დეr Popuლაrიtät დეs ჰეილიგენ გეorგე ინ გეorგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ ნიწჰt. დეr ლäნდეrნამე გruzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეიstენ sლაwიsწჰენ Sprაწხენ stამმt აus დემ russიsწჰენ Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიენ uნდ Süდossეtიენ woლლენ ნიწჰt zu გეorგიენ გეჰörენ, sინდ ჯედoწხ oჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vor Tეილ დაvoნ, ნაწხ დეr vorჰეrrsწჰენდენ მეინuნგ. დაs იst ეინ ეrნstჰაჶtეs Proბლემ, wეswეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ soლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ ან, zu prüჶენ, wაs დაs ეიგენე აußენმინიstეrიuმ დაzu zu sაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzინწი svoჯo დržvo იენuჯეჯo Srtvელo (საქართველო). Sმი sები rეčეჯo ქrtvელი (ქართველები) v svoჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა ქot გეorგი/გეorგიენ so მoგočე povეzანა s popuლაrნostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. მoგočე pა tuდი ნე. იმე გruzიჯ (ინ poდoბნo), ქი sე uporაბლჯა v vეčინი sლovანsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იმენა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა Osეtიჯა ნე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vენდაr stა urადნo šე დელ tე დržაvე, po მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გrე zა rეsენ proბლემ, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočლჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tემ მენი ლაstნo მინიstrstvo zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

s


2 responses to “Learning the Georgian alphabet: letter ნ

%d bloggers like this: