Learning the Georgian alphabet: letter ო

rs წა tჰეიr წutry Sაrtvელ (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეs (ქართველები) ი tჰეიr w uე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶოrეიგნ ნამეs ლიქე გეოrგია/გეოrგიენ მაy ჰაvე sომეtჰინგ tო დო wიtჰ tჰე pოpuლაrიty ოჶ St. გეოrგე ამონგ გეოrგიანs. ოr მაyბე ნოt. Tჰე prედომინანtლy Sლაvიწ ნამე გruzიჯ (ანდ sიმილაr) წომეs ჶrომ tჰე Russიან wოrდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ Sოutჰ ოssეtია დო ნოt wანt tო ბე ა pაrt ოჶ გეოrგია, ბut ოჶჶიწიალლy stილლ აrე, tო მოst pეოpლე. Tჰიs იs ა sეrიოus prობლემ, sო დონ’t გო tჰეrე. წჰეწქ wჰაt yოur მინიstry ოჶ ჶოrეიგნ აჶჶაიrs ჰაs tო sაy ონ tჰე tოpიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეოrგიეr ნენნენ იჰr ლანდ Sაrtvელო (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßენ აrtvელი (ქართველები) ინ იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე ნამენ wიე გეოrგია/გეოrგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დეr Pოpuლაrიtät დეs ჰეილიგენ გეოrგე ინ გეოrგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ ნიწჰt. დეr ლäნდეrნამე გruzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეიstენ sლაwიsწჰენ Sprაწხენ stამმt აus დემ russიsწჰენ Wოrt გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიენ uნდ Süდოssეtიენ wოლლენ ნიწჰt zu გეოrგიენ გეჰörენ, sინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vოr Tეილ დაvონ, ნაწხ დეr vოrჰეrrsწჰენდენ მეინuნგ. დაs იst ეინ ეrნstჰაჶtეs Prობლემ, wეswეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ sოლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ ან, zu prüჶენ, wაs დაs ეიგენე აußენმინიstეrიuმ დაzu zu sაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzინწი svოჯო დržvო იენuჯეჯო Srtvელო (საქართველო). Sმი sები rეčეჯო ქrtvელი (ქართველები) v svოჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა კოt გეოrგი/გეოrგიენ sო მოგოčე pოvეzანა s pოpuლაrნოstჯო Svეtეgა გrეგოrჯა v გruzიჯი. მოგოčე pა tuდი ნე. იმე გruzიჯ (ინ pოდობნო), კი sე upოrაბლჯა v vეčინი sლოvანsქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz rusკეგა იმენა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოsეtიჯა ნე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vენდაr stა urადნო šე დელ tე დržაvე, pო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გrე zა rეsენ prობლემ, zაtო sე ჯე tეჰ pოდrოčიჯ trება იzოგიბაtი. Vsეკაკოr ჯე prიpოrოčლჯიvო prეvეrიtი, კაჯ ო tემ მენი ლაstნო მინიstrstvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

w

Advertisements

Comments are disabled.

%d bloggers like this: