Learning the Georgian alphabet: letters ტ and თ

ორ წა თჰეიuy თvელ (საქართველო). თჰეy თvე (ქართველები) ი თჰეი w uე წედ თuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

თჰე ჶორეიგნ ნამეზ ლიქე გეორგია/გეორგიენ მაy ჰაvე სომეთჰინგ თო დო wითჰ თჰე ფოფuლარითy ოჶ სთ. გეორგე ამონგ გეორგიანს. ორ მაyბე ნოთ. თჰე ფრედომინანთლy სლაvიწ ნამე გრuzიჯ (ანდ სიმილარ) წომეზ ჶრომ თჰე რuსსიან wორდ გრuzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ სოuთჰ ოსსეთია დო ნოთ wანთ თო ბე ა ფართ ოჶ გეორგია, ბuთ ოჶჶიწიალლy სთილლ არე, თო მოსთ ფეოფლე. თჰის იზ ა სერიოuს ფრობლემ, სო დონ’თ გო თჰერე. წჰეწქ wჰათ yოuრ მინისთრy ოჶ ჶორეიგნ აჶჶაირზ ჰას თო საy ონ თჰე თოფიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეორგიერ ნენნენ იჰრ ლანდ სართvელო (საქართველო). ზიე ზელბსთ ჰეისსენ ართvელი (ქართველები) ინ იჰრერ სფრაწხე ართuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶრემდე ნამენ wიე გეორგია/გეორგიენ ჰაბენ ეvენთuელლ მით დერ ფოფuლარითäთ დეს ჰეილიგენ გეორგე ინ გეორგიენ zu თuნ. Vიელლეიწჰთ აბერ აuწხ ნიწჰთ. დერ ლäნდერნამე გრuzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეისთენ სლაwისწჰენ Sფრაწხენ sთამმთ აuს დემ რuსსისწჰენ Wორთ გრuzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაზიენ uნდ სüდოსსეთიენ wოლლენ ნიწჰთ zu გეორგიენ გეჰöრენ, ზინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vორ თეილ დაvონ, ნაწხ დერ vორჰერრსწჰენდენ მეინuნგ. დას ისთ ეინ ერნსთჰაჶთეს ფრობლემ, wესwეგენ მან დიე გებიეთე მეიდენ ზოლლ. ეს ბიეთეთ ზიწჰ ან, zu ფრüჶენ, wას დას ეიგენე აuსსენმინისთერიuმ დაzu zu ზაგენ ჰათ.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გრuzინწი სvოჯო დრžvო იენuჯეჯო სრთvელო (საქართველო). სმი სები რეčეჯო ქრთvელი (ქართველები) v სvოჯემ ჯეzიქu ქრთuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

ტuჯა იმენა კოტ გეორგი/გეორგიენ სო მოგოčე პოvეzანა ს პოპuლარნოსტჯო სvეტეgა გრეგორჯა v გრuzიჯი. მოგოčე პა ტuდი ნე. იმე გრuzიჯ (ინ პოდობნო), კი სე uპორაბლჯა v vეčინი სლოvანსქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz რuსკეგა იმენა გრuzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოსეტიჯა ნე žელიტა პრიპადატი გრuzიჯი, vენდარ სტა uრადნო šე დელ ტე დრžაvე, პო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გრე zა რესენ პრობლემ, zატო სე ჯე ტეჰ პოდროčიჯ ტრება იzოგიბატი. Vსეკაკორ ჯე პრიპოროčლჯიvო პრეvერიტი, კაჯ ო ტემ მენი ლასტნო მინისტრსტvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

r

s


Comments are disabled.

%d bloggers like this: