Tag Archives: Gruzija

Learning the Georgian alphabet: letters ტ and თ

ორ წა თჰეიuy თvელ (საქართველო). თჰეy თvე (ქართველები) ი თჰეი w uე წედ თuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

თჰე ჶორეიგნ ნამეზ ლიქე გეორგია/გეორგიენ მაy ჰაvე სომეთჰინგ თო დო wითჰ თჰე ფოფuლარითy ოჶ სთ. გეორგე ამონგ გეორგიანს. ორ მაyბე ნოთ. თჰე ფრედომინანთლy სლაvიწ ნამე გრuzიჯ (ანდ სიმილარ) წომეზ ჶრომ თჰე რuსსიან wორდ გრuzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ სოuთჰ ოსსეთია დო ნოთ wანთ თო ბე ა ფართ ოჶ გეორგია, ბuთ ოჶჶიწიალლy სთილლ არე, თო მოსთ ფეოფლე. თჰის იზ ა სერიოuს ფრობლემ, სო დონ’თ გო თჰერე. წჰეწქ wჰათ yოuრ მინისთრy ოჶ ჶორეიგნ აჶჶაირზ ჰას თო საy ონ თჰე თოფიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეორგიერ ნენნენ იჰრ ლანდ სართvელო (საქართველო). ზიე ზელბსთ ჰეისსენ ართvელი (ქართველები) ინ იჰრერ სფრაწხე ართuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶრემდე ნამენ wიე გეორგია/გეორგიენ ჰაბენ ეvენთuელლ მით დერ ფოფuლარითäთ დეს ჰეილიგენ გეორგე ინ გეორგიენ zu თuნ. Vიელლეიწჰთ აბერ აuწხ ნიწჰთ. დერ ლäნდერნამე გრuzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეისთენ სლაwისწჰენ Sფრაწხენ sთამმთ აuს დემ რuსსისწჰენ Wორთ გრuzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაზიენ uნდ სüდოსსეთიენ wოლლენ ნიწჰთ zu გეორგიენ გეჰöრენ, ზინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vორ თეილ დაvონ, ნაწხ დერ vორჰერრსწჰენდენ მეინuნგ. დას ისთ ეინ ერნსთჰაჶთეს ფრობლემ, wესwეგენ მან დიე გებიეთე მეიდენ ზოლლ. ეს ბიეთეთ ზიწჰ ან, zu ფრüჶენ, wას დას ეიგენე აuსსენმინისთერიuმ დაzu zu ზაგენ ჰათ.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გრuzინწი სvოჯო დრžvო იენuჯეჯო სრთvელო (საქართველო). სმი სები რეčეჯო ქრთvელი (ქართველები) v სvოჯემ ჯეzიქu ქრთuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

ტuჯა იმენა კოტ გეორგი/გეორგიენ სო მოგოčე პოvეzანა ს პოპuლარნოსტჯო სvეტეgა გრეგორჯა v გრuzიჯი. მოგოčე პა ტuდი ნე. იმე გრuzიჯ (ინ პოდობნო), კი სე uპორაბლჯა v vეčინი სლოvანსქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz რuსკეგა იმენა გრuzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოსეტიჯა ნე žელიტა პრიპადატი გრuzიჯი, vენდარ სტა uრადნო šე დელ ტე დრžაvე, პო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გრე zა რესენ პრობლემ, zატო სე ჯე ტეჰ პოდროčიჯ ტრება იzოგიბატი. Vსეკაკორ ჯე პრიპოროčლჯიvო პრეvერიტი, კაჯ ო ტემ მენი ლასტნო მინისტრსტvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

r

s


Learning the Georgian alphabet: letters ს and ზ

ორ წა tჰეიuty tvელ (საქართველო). Tჰეy tvე (ქართველები) ი tჰეი w uე წედ tuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶორეიგნ ნამეზ ლიქე გეორგია/გეორგიენ მაy ჰაvე სომეtჰინგ tო დო wიtჰ tჰე ფოფuლარიty ოჶ სt. გეორგე ამონგ გეორგიანს. ორ მაyბე ნოt. Tჰე ფრედომინანtლy სლაvიწ ნამე გრuzიჯ (ანდ სიმილარ) წომეზ ჶრომ tჰე რuსსიან wორდ გრuzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ სოutჰ ოსსეtია დო ნოt wანt tო ბე ა ფარt ოჶ გეორგია, ბut ოჶჶიწიალლy სtილლ არე, tო მოსt ფეოფლე. Tჰის იზ ა სერიოuს ფრობლემ, სო დონ’t გო tჰერე. წჰეწქ wჰაt yოuრ მინისtრy ოჶ ჶორეიგნ აჶჶაირზ ჰას tო საy ონ tჰე tოფიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეორგიერ ნენნენ იჰრ ლანდ სარtvელო (საქართველო). ზიე ზელბსt ჰეისსენ არtvელი (ქართველები) ინ იჰრერ სფრაწხე არtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶრემდე ნამენ wიე გეორგია/გეორგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დერ ფოფuლარიtät დეს ჰეილიგენ გეორგე ინ გეორგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბერ აuწხ ნიწჰt. დერ ლäნდერნამე გრuzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეისtენ სლაwისწჰენ Sფრაწხენ stამმt აuს დემ რuსსისწჰენ Wორt გრuzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაზიენ uნდ სüდოსსეtიენ wოლლენ ნიწჰt zu გეორგიენ გეჰöრენ, ზინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vორ Tეილ დაvონ, ნაწხ დერ vორჰერრსწჰენდენ მეინuნგ. დას ისt ეინ ერნსtჰაჶtეს ფრობლემ, wესwეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ ზოლლ. ეს ბიეtეt ზიწჰ ან, zu ფრüჶენ, wას დას ეიგენე აuსსენმინისtერიuმ დაzu zu ზაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გრuzინწი სvოჯო დრžvო იენuჯეჯო სრtvელო (საქართველო). სმი სები რეčეჯო ქრtvელი (ქართველები) v სvოჯემ ჯეzიქu ქრtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა კოt გეორგი/გეორგიენ სო მოგოčე პოvეzანა ს პოპuლარნოსtჯო სvეtეgა გრეგორჯა v გრuzიჯი. მოგოčე პა tuდი ნე. იმე გრuzიჯ (ინ პოდობნო), კი სე uპორაბლჯა v vეčინი სლოvანსქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz რuსკეგა იმენა გრuzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოსეtიჯა ნე žელიtა პრიპადაtი გრuzიჯი, vენდარ სtა uრადნო šე დელ tე დრžაvე, პო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გრე zა რესენ პრობლემ, zაtო სე ჯე tეჰ პოდროčიჯ tრება იzოგიბაtი. Vსეკაკორ ჯე პრიპოროčლჯიvო პრეvერიtი, კაჯ ო tემ მენი ლასtნო მინისtრსtvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

r

s


Learning the Georgian alphabet: letter რ

ორs წა tჰეიuty Stvელ (საქართველო). Tჰეy tvეs (ქართველები) ი tჰეი w uე წედ tuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶორეიგნ ნამეs ლიქე გეორგია/გეორგიენ მაy ჰაvე sომეtჰინგ tო დო wიtჰ tჰე ფოფuლარიty ოჶ St. გეორგე ამონგ გეორგიანs. ორ მაyბე ნოt. Tჰე ფრედომინანtლy Sლაvიწ ნამე გრuzიჯ (ანდ sიმილარ) წომეs ჶრომ tჰე რussიან wორდ გრuzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ Sოutჰ ოssეtია დო ნოt wანt tო ბე ა ფარt ოჶ გეორგია, ბut ოჶჶიწიალლy stილლ არე, tო მოst ფეოფლე. Tჰიs იs ა sერიოus ფრობლემ, sო დონ’t გო tჰერე. წჰეწქ wჰაt yოuრ მინიstრy ოჶ ჶორეიგნ აჶჶაირs ჰაs tო sაy ონ tჰე tოფიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეორგიერ ნენნენ იჰრ ლანდ Sარtvელო (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßენ არtvელი (ქართველები) ინ იჰრერ Sფრაწხე არtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶრემდე ნამენ wიე გეორგია/გეორგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დერ ფოფuლარიtät დეs ჰეილიგენ გეორგე ინ გეორგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბერ აuწხ ნიწჰt. დერ ლäნდერნამე გრuzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეიstენ sლაwიsწჰენ Sფრაწხენ stამმt აus დემ რussიsწჰენ Wორt გრuzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიენ uნდ Süდოssეtიენ wოლლენ ნიწჰt zu გეორგიენ გეჰöრენ, sინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vორ Tეილ დაvონ, ნაწხ დერ vორჰერრsწჰენდენ მეინuნგ. დაs იst ეინ ერნstჰაჶtეs ფრობლემ, wეswეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ sოლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ ან, zu ფრüჶენ, wაs დაs ეიგენე აußენმინიstერიuმ დაzu zu sაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გრuzინწი svოჯო დრžvო იენuჯეჯო Sრtvელო (საქართველო). Sმი sები რეčეჯო ქრtvელი (ქართველები) v svოჯემ ჯეzიქu ქრtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა კოt გეორგი/გეორგიენ sო მოგოčე პოvეzანა s პოპuლარნოstჯო Svეtეgა გრეგორჯა v გრuzიჯი. მოგოčე პა tuდი ნე. იმე გრuzიჯ (ინ პოდობნო), კი sე uპორაბლჯა v vეčინი sლოvანsქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz რusკეგა იმენა გრuzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოsეtიჯა ნე žელიtა პრიპადაtი გრuzიჯი, vენდარ stა uრადნო šე დელ tე დრžაvე, პო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გრე zა რეsენ პრობლემ, zაtო sე ჯე tეჰ პოდროčიჯ tრება იzოგიბაtი. Vsეკაკორ ჯე პრიპოროčლჯიvო პრეvერიtი, კაჯ ო tემ მენი ლაstნო მინიstრstvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

t


Learning the Georgian alphabet: letters ფ and პ

rs წა tჰეიr წutry Sაrtvელ (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეs (ქართველები) ი tჰეიr w uე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶოrეიგნ ნამეs ლიქე გეოrგია/გეოrგიენ მაy ჰაvე sომეtჰინგ tო დო wიtჰ tჰე ფოფuლაrიty ოჶ St. გეოrგე ამონგ გეოrგიანs. ოr მაyბე ნოt. Tჰე ფrედომინანtლy Sლაvიწ ნამე გruzიჯ (ანდ sიმილაr) წომეs ჶrომ tჰე Russიან wოrდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ Sოutჰ ოssეtია დო ნოt wანt tო ბე ა ფაrt ოჶ გეოrგია, ბut ოჶჶიწიალლy stილლ აrე, tო მოst ფეოფლე. Tჰიs იs ა sეrიოus ფrობლემ, sო დონ’t გო tჰეrე. წჰეწქ wჰაt yოur მინიstry ოჶ ჶოrეიგნ აჶჶაიrs ჰაs tო sაy ონ tჰე tოფიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეოrგიეr ნენნენ იჰr ლანდ Sაrtvელო (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßენ აrtvელი (ქართველები) ინ იჰrეr Sფrაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე ნამენ wიე გეოrგია/გეოrგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დეr ფოფuლაrიtät დეs ჰეილიგენ გეოrგე ინ გეოrგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ ნიწჰt. დეr ლäნდეrნამე გruzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეიstენ sლაwიsწჰენ Sფrაწხენ stამმt აus დემ russიsწჰენ Wოrt გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიენ uნდ Süდოssეtიენ wოლლენ ნიწჰt zu გეოrგიენ გეჰörენ, sინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vოr Tეილ დაvონ, ნაწხ დეr vოrჰეrrsწჰენდენ მეინuნგ. დაs იst ეინ ეrნstჰაჶtეs ფrობლემ, wეswეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ sოლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ ან, zu ფrüჶენ, wაs დაs ეიგენე აußენმინიstეrიuმ დაzu zu sაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzინწი svოჯო დržvო იენuჯეჯო Srtvელო (საქართველო). Sმი sები rეčეჯო ქrtvელი (ქართველები) v svოჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა კოt გეოrგი/გეოrგიენ sო მოგოčე პოvეzანა s პოპuლაrნოstჯო Svეtეgა გrეგოrჯა v გruzიჯი. მოგოčე პა tuდი ნე. იმე გruzიჯ (ინ პოდობნო), კი sე uპოrაბლჯა v vეčინი sლოvანsქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz rusკეგა იმენა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოsეtიჯა ნე žელიtა პrიპადაtი გruzიჯი, vენდაr stა urადნო šე დელ tე დržაvე, პო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გrე zა rეsენ პrობლემ, zაtო sე ჯე tეჰ პოდrოčიჯ trება იzოგიბაtი. Vsეკაკოr ჯე პrიპოrოčლჯიvო პrეvეrიtი, კაჯ ო tემ მენი ლაstნო მინიstrstvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

i

P1250226_klein


Learning the Georgian alphabet: letter ო

rs წა tჰეიr წutry Sაrtvელ (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეs (ქართველები) ი tჰეიr w uე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶოrეიგნ ნამეs ლიქე გეოrგია/გეოrგიენ მაy ჰაvე sომეtჰინგ tო დო wიtჰ tჰე pოpuლაrიty ოჶ St. გეოrგე ამონგ გეოrგიანs. ოr მაyბე ნოt. Tჰე prედომინანtლy Sლაvიწ ნამე გruzიჯ (ანდ sიმილაr) წომეs ჶrომ tჰე Russიან wოrდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ Sოutჰ ოssეtია დო ნოt wანt tო ბე ა pაrt ოჶ გეოrგია, ბut ოჶჶიწიალლy stილლ აrე, tო მოst pეოpლე. Tჰიs იs ა sეrიოus prობლემ, sო დონ’t გო tჰეrე. წჰეწქ wჰაt yოur მინიstry ოჶ ჶოrეიგნ აჶჶაიrs ჰაs tო sაy ონ tჰე tოpიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეოrგიეr ნენნენ იჰr ლანდ Sაrtvელო (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßენ აrtvელი (ქართველები) ინ იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე ნამენ wიე გეოrგია/გეოrგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დეr Pოpuლაrიtät დეs ჰეილიგენ გეოrგე ინ გეოrგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ ნიწჰt. დეr ლäნდეrნამე გruzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეიstენ sლაwიsწჰენ Sprაწხენ stამმt აus დემ russიsწჰენ Wოrt გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიენ uნდ Süდოssეtიენ wოლლენ ნიწჰt zu გეოrგიენ გეჰörენ, sინდ ჯედოწხ ოჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vოr Tეილ დაvონ, ნაწხ დეr vოrჰეrrsწჰენდენ მეინuნგ. დაs იst ეინ ეrნstჰაჶtეs Prობლემ, wეswეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ sოლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ ან, zu prüჶენ, wაs დაs ეიგენე აußენმინიstეrიuმ დაzu zu sაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzინწი svოჯო დržvო იენuჯეჯო Srtvელო (საქართველო). Sმი sები rეčეჯო ქrtvელი (ქართველები) v svოჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა კოt გეოrგი/გეოrგიენ sო მოგოčე pოvეzანა s pოpuლაrნოstჯო Svეtეgა გrეგოrჯა v გruzიჯი. მოგოčე pა tuდი ნე. იმე გruzიჯ (ინ pოდობნო), კი sე upოrაბლჯა v vეčინი sლოvანsქიჰ ჯეzიკოv, იzჰაჯა იz rusკეგა იმენა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა ოsეtიჯა ნე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vენდაr stა urადნო šე დელ tე დržაvე, pო მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გrე zა rეsენ prობლემ, zაtო sე ჯე tეჰ pოდrოčიჯ trება იzოგიბაtი. Vsეკაკოr ჯე prიpოrოčლჯიvო prეvეrიtი, კაჯ ო tემ მენი ლაstნო მინიstrstvო zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

w


Learning the Georgian alphabet: letter ნ

ეors წა tჰეიr წoutry Sაrtvელo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეs (ქართველები) ი tჰეიr ow uე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგნ ნამეs ლიქე გეorგია/გეorგიენ მაy ჰაvე soმეtჰინგ to დo wიtჰ tჰე popuლაrიty oჶ St. გეorგე ამoნგ გეorგიანs. Or მაyბე ნot. Tჰე prედoმინანtლy Sლაvიწ ნამე გruzიჯ (ანდ sიმილაr) წoმეs ჶroმ tჰე Russიან worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია ანდ Soutჰ Ossეtია დo ნot wანt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიალლy stილლ აrე, to მost pეopლე. Tჰიs იs ა sეrიous proბლემ, so დoნ’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your მინიstry oჶ ჶorეიგნ აჶჶაიrs ჰაs to sაy oნ tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr ნენნენ იჰr ლანდ Sაrtvელo (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßენ აrtvელი (ქართველები) ინ იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე ნამენ wიე გეorგია/გეorგიენ ჰაბენ ეvენtuელლ მიt დეr Popuლაrიtät დეs ჰეილიგენ გეorგე ინ გეorგიენ zu tuნ. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ ნიწჰt. დეr ლäნდეrნამე გruzიჯ (uნდ äჰნლიწჰ) ინ დენ მეიstენ sლაwიsწჰენ Sprაწხენ stამმt აus დემ russიsწჰენ Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიენ uნდ Süდossეtიენ woლლენ ნიწჰt zu გეorგიენ გეჰörენ, sინდ ჯედoწხ oჶჶიzიელლ ნაწხ wიე vor Tეილ დაvoნ, ნაწხ დეr vorჰეrrsწჰენდენ მეინuნგ. დაs იst ეინ ეrნstჰაჶtეs Proბლემ, wეswეგენ მან დიე გებიეtე მეიდენ soლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ ან, zu prüჶენ, wაs დაs ეიგენე აußენმინიstეrიuმ დაzu zu sაგენ ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzინწი svoჯo დržvo იენuჯეჯo Srtvელo (საქართველო). Sმი sები rეčეჯo ქrtvელი (ქართველები) v svoჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმენა ქot გეorგი/გეorგიენ so მoგočე povეzანა s popuლაrნostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. მoგočე pა tuდი ნე. იმე გruzიჯ (ინ poდoბნo), ქი sე uporაბლჯა v vეčინი sლovანsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იმენა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა ინ ჯužნა Osეtიჯა ნე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vენდაr stა urადნo šე დელ tე დržაvე, po მნენჯu vეčინე ლჯuდი. გrე zა rეsენ proბლემ, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočლჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tემ მენი ლაstნo მინიstrstvo zა zuნანჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

s


Learning the Georgian alphabet: letter მ

ეorაns წა tჰეიr წountry Sაrtvელo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეაns (ქართველები) იn tჰეიr own აnuე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nამეs ლიქე გეorგია/გეorგიეn მაy ჰაvე soმეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე popuლაrიty oჶ St. გეorგე ამonგ გეorგიაns. Or მაyბე not. Tჰე prედoმიnაntლy Sლაvიწ nამე გruzიჯ (აnდ sიმილაr) წoმეs ჶroმ tჰე Russიაn worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიალლy stილლ აrე, to მost pეopლე. Tჰიs იs ა sეrიous proბლემ, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your მიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr ლაnდ Sაrtvელo (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßეn აrtvელი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrემდე Nამეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuელლ მიt დეr Popuლაrიtät დეs ჰეილიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr ლänდეrnამე გruzიჯ (unდ äჰnლიწჰ) იn დეn მეიstეn sლაwიsწჰეn Sprაწხეn stამმt აus დემ russიsწჰეn Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn woლლეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიელლ nაწხ wიე vor Tეილ დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn მეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბლემ, wეswეგეn მაn დიე გებიეtე მეიდეn soლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnმიnიstეrიuმ დაzu zu sაგეn ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იეnuჯეჯo Srtvელo (საქართველო). Sმი sები rეčეჯo ქrtvელი (ქართველები) v svoჯემ ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იმეnა ქot გეorგი/გეorგიეn so მoგočე povეzაnა s popuლაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. მoგočე pა tuდი nე. იმე გruzიჯ (იn poდoბno), ქი sე uporაბლჯა v vეčიnი sლovაnsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იმეnა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დელ tე დržაvე, po მnეnჯu vეčიnე ლჯuდი. გrე zა rეsეn proბლემ, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočლჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tემ მეnი ლაstno მიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

g


Learning the Georgian alphabet: letter ლ

ეorაns წა tჰეიr წountry Sაrtvელo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეაns (ქართველები) იn tჰეიr own აnuე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs ლიქე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე popuლაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntლy Sლაvიწ nაmე გruzიჯ (აnდ sიmილაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიალლy stილლ აrე, to most pეopლე. Tჰიs იs ა sეrიous proბლეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr ლაnდ Sაrtvელo (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßეn აrtvელი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuელლ mიt დეr Popuლაrიtät დეs ჰეილიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr ლänდეrnაmე გruzიჯ (unდ äჰnლიწჰ) იn დეn mეიstეn sლაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn woლლეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიელლ nაწხ wიე vor Tეილ დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბლეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იmეnuჯეჯo Srtvელo (საქართველო). Smი sები rეčეჯo ქrtvელი (ქართველები) v svoჯეm ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იmეnა ქot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s popuლაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიჯ (იn poდoბno), ქი sე uporაბლჯა v vეčიnი sლovაnsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იmეnა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დელ tე დržაvე, po mnეnჯu vეčიnე ლჯuდი. გrე zა rეsეn proბლეm, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočლჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tეm mეnი ლაstno mიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

f


Learning the Georgian alphabet: letter ქ

ეorაns წაll tჰეიr წountry Sაrtvეlo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეlიაns (ქართველები) იn tჰეიr own lაnuე წაllედ აrtulი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs lიქე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე populაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntly Slაvიწ nაmე გruzიჯ (აnდ sიmიlაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიაlly stიll აrე, to most pეoplე. Tჰიs იs ა sეrიous proბlეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr Lაnდ Sაrtvეlo (საქართველო). Sიე sეlბst ჰეიßეn აrtvეlი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე აrtulი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuეll mიt დეr Populაrიtät დეs ჰეიlიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიეllეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr Länდეrnაmე გruzიჯ (unდ äჰnlიწჰ) იn დეn mეიstეn slაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn wollეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიეll nაწხ wიე vor Tეიl დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soll. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იmეnuჯეჯo Srtvეlo (საქართველო). Smი sები rეčეჯo ქrtvეlი (ქართველები) v svoჯეm ჯეzიქu ქrtulი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იmეnა ქot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s populაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიჯ (იn poდoბno), ქი sე uporაბlჯა v vეčიnი slovაnsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იmეnა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žეlიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnჯu vეčიnე lჯuდი. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočlჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tეm mეnი lაstno mიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

 bet


Learning the Georgian alphabet: letter ჯ

ეorაns წაll tჰეიr წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Tჰეy აrე Kაrtvეlიაns (ქართველები) იn tჰეიr own lაnuე წაllედ Kაrtulი (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs lიkე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე populაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntly Slაvიწ nაmე გruzიჯ (აnდ sიmიlაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.
(აბkჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt of გეorგია, ბut oჶჶიწიაlly stიll აrე, to most pეoplე. Tჰიs იs ა sეrიous proბlეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწk wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Sიე sეlბst ჰეიßეn Kაrtvეlი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე Kაrtulი (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuეll mიt დეr Populაrიtät დეs ჰეიlიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიეllეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr Länდეrnაmე გruzიჯ (unდ äჰnlიწჰ) იn დეn mეიstეn slაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.
(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn wollეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიეll nაწხ wიე vor Tეიl დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soll. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იmეnuჯეჯo Skrtvეlo (საქართველო). Smი sები rეčეჯo Krtvეlი (ქართველები) v svoჯეm ჯეzიku Krtulი (ქართული).

Tuჯა იmეnა kot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s populაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიჯ (იn poდoბno), kი sე uporაბlჯა v vეčიnი slovაnskიჰ ჯეzიkov, იzჰაჯა იz ruskეგა იmეnა გruzიჯ.
(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žეlიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnჯu vეčიnე lჯuდი. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsეkაkor ჯე prიporočlჯიvo prეvეrიtი, kაჯ o tეm mეnი lაstno mიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

j